“Vorhang auf!” – Dokumentation zum bagfa Innovationspreis 2018